Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

26/11/2013 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 3095/TTTP-TH về việc hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013.

 

Thực hiện Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ; các văn bản số: 8656/UBND-NC và 8657/UBND-NC ngày 14/11/2013 của UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 3095/TTTP-TH ngày 25 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị khác trực thuộc Thành phố triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Theo đó, chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2013, các đơn vị chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ tiến hành lập Danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập, trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (được ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ), hướng dẫn và yêu cầu Người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai. Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Trong công tác kê khai tài sản, thu nhập, các đơn vị chú ý đến các nội dung về: giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; lập hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập..

Thời hạn các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 về Thanh tra Thành phố trước ngày 20 tháng 4 năm 2013. Văn bản báo cáo gồm phần lời và số liệu kèm theo được trình bày theo mẫu báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ (Phụ lục IV)./.

 

- Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012: tải tại đây

- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ: tải tại đây

 

 

- Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ: tải tại đây.  Phụ lục: tải tại đây

 

 

 

- CV số 3095/TTTP-TH ngày 25/11/2013: tải tại đây

 

Nguyễn Thi Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

26/11/2013 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 3095/TTTP-TH về việc hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013.

 

Thực hiện Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ; các văn bản số: 8656/UBND-NC và 8657/UBND-NC ngày 14/11/2013 của UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 3095/TTTP-TH ngày 25 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị khác trực thuộc Thành phố triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Theo đó, chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2013, các đơn vị chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ tiến hành lập Danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập, trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (được ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ), hướng dẫn và yêu cầu Người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai. Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Trong công tác kê khai tài sản, thu nhập, các đơn vị chú ý đến các nội dung về: giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; lập hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập..

Thời hạn các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 về Thanh tra Thành phố trước ngày 20 tháng 4 năm 2013. Văn bản báo cáo gồm phần lời và số liệu kèm theo được trình bày theo mẫu báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ (Phụ lục IV)./.

 

- Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012: tải tại đây

- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ: tải tại đây

 

 

- Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ: tải tại đây.  Phụ lục: tải tại đây

 

 

 

- CV số 3095/TTTP-TH ngày 25/11/2013: tải tại đây

 

Nguyễn Thi Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

26/11/2013 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 3095/TTTP-TH về việc hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013.

 

Thực hiện Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ; các văn bản số: 8656/UBND-NC và 8657/UBND-NC ngày 14/11/2013 của UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 3095/TTTP-TH ngày 25 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị khác trực thuộc Thành phố triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Theo đó, chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2013, các đơn vị chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ tiến hành lập Danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập, trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (được ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ), hướng dẫn và yêu cầu Người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai. Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Trong công tác kê khai tài sản, thu nhập, các đơn vị chú ý đến các nội dung về: giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; lập hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập..

Thời hạn các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 về Thanh tra Thành phố trước ngày 20 tháng 4 năm 2013. Văn bản báo cáo gồm phần lời và số liệu kèm theo được trình bày theo mẫu báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ (Phụ lục IV)./.

 

- Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012: tải tại đây

- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ: tải tại đây

 

 

- Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ: tải tại đây.  Phụ lục: tải tại đây

 

 

 

- CV số 3095/TTTP-TH ngày 25/11/2013: tải tại đây

 

Nguyễn Thi Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TIN TỔNG HỢP

Hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

26/11/2013 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 3095/TTTP-TH về việc hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013.

 

Thực hiện Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ; các văn bản số: 8656/UBND-NC và 8657/UBND-NC ngày 14/11/2013 của UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 3095/TTTP-TH ngày 25 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị khác trực thuộc Thành phố triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Theo đó, chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2013, các đơn vị chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ tiến hành lập Danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập, trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (được ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ), hướng dẫn và yêu cầu Người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai. Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Trong công tác kê khai tài sản, thu nhập, các đơn vị chú ý đến các nội dung về: giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; lập hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập..

Thời hạn các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 về Thanh tra Thành phố trước ngày 20 tháng 4 năm 2013. Văn bản báo cáo gồm phần lời và số liệu kèm theo được trình bày theo mẫu báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ (Phụ lục IV)./.

 

- Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012: tải tại đây

- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ: tải tại đây

 

 

- Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ: tải tại đây.  Phụ lục: tải tại đây

 

 

 

- CV số 3095/TTTP-TH ngày 25/11/2013: tải tại đây

 

Nguyễn Thi Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn