Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2014 của Thanh tra Thành phố

15/01/2014 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 27/12/2013, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 3420/KH-TTTP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.

Thanh tra Thành phố đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2014 bám sát theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 09/12/2013, trong đó tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản lý công việc.  

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu và các văn bản của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố như: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung); Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014; Chương trình số 09-CT/TU ngày 04/11/2011 của Thành uỷ về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 01/7/2013 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016...      

Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại UBND quận Hoàng Mai; UBND huyện Phú Xuyên, Mê Linh.

-          Kế hoạch số 3420/KH-TTTP ngày 27/12/2014: tải tại đây

 

Phạm Minh Đức

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2014 của Thanh tra Thành phố

15/01/2014 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 27/12/2013, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 3420/KH-TTTP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.

Thanh tra Thành phố đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2014 bám sát theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 09/12/2013, trong đó tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản lý công việc.  

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu và các văn bản của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố như: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung); Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014; Chương trình số 09-CT/TU ngày 04/11/2011 của Thành uỷ về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 01/7/2013 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016...      

Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại UBND quận Hoàng Mai; UBND huyện Phú Xuyên, Mê Linh.

-          Kế hoạch số 3420/KH-TTTP ngày 27/12/2014: tải tại đây

 

Phạm Minh Đức

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2014 của Thanh tra Thành phố

15/01/2014 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 27/12/2013, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 3420/KH-TTTP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.

Thanh tra Thành phố đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2014 bám sát theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 09/12/2013, trong đó tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản lý công việc.  

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu và các văn bản của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố như: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung); Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014; Chương trình số 09-CT/TU ngày 04/11/2011 của Thành uỷ về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 01/7/2013 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016...      

Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại UBND quận Hoàng Mai; UBND huyện Phú Xuyên, Mê Linh.

-          Kế hoạch số 3420/KH-TTTP ngày 27/12/2014: tải tại đây

 

Phạm Minh Đức

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TIN TỔNG HỢP

Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2014 của Thanh tra Thành phố

15/01/2014 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 27/12/2013, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 3420/KH-TTTP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.

Thanh tra Thành phố đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2014 bám sát theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 09/12/2013, trong đó tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản lý công việc.  

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu và các văn bản của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố như: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung); Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014; Chương trình số 09-CT/TU ngày 04/11/2011 của Thành uỷ về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 01/7/2013 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016...      

Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại UBND quận Hoàng Mai; UBND huyện Phú Xuyên, Mê Linh.

-          Kế hoạch số 3420/KH-TTTP ngày 27/12/2014: tải tại đây

 

Phạm Minh Đức

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn