Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội

09/01/2014 12:00:00 SA
Tin thanh tra

Ngày 09/12/2013, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2014.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2014 với mục đích nâng cao hiệu quản lý nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo; thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các Nghị định, Chương trình của Trung ương, Thành ủy có liên quan.

Về công tác thanh tra, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản như: thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về bố trí nguồn vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, GPMB, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách; thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn; việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố; tăng cường theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo: UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện: Thông báo Kết luận số 130/KL-TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị; nghị quyết số 39/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2012 của UBND Thành phố. Triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân; kiện toàn tổ chức, bộ máy tiếp công dân từ Thành phố đến cơ sở. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn động theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện tiếp Đề án“Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2016”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành phố. 

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 01/7/2013 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung); Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014; Chương trình số 09-Ctr/TU ngày 04/11/2011 của Thành ủy về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2010-2015”. Năm 2014, UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật PCTN tại UBND quận Hoàng Mai, UBND huyện Phú Xuyên, Mê Linh. 

Căn cứ vào Kế hoạch này, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành Thành phố chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của đơn vị mình.                                                                                    

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của UBND Thành phố: tải tại đây

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Trà

Quay lại | Lên đầu trang

Tin Tổng Hợp

Tin tức sự kiện

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội

09/01/2014 12:00:00 SA
Tin thanh tra

Ngày 09/12/2013, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2014.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2014 với mục đích nâng cao hiệu quản lý nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo; thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các Nghị định, Chương trình của Trung ương, Thành ủy có liên quan.

Về công tác thanh tra, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản như: thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về bố trí nguồn vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, GPMB, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách; thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn; việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố; tăng cường theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo: UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện: Thông báo Kết luận số 130/KL-TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị; nghị quyết số 39/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2012 của UBND Thành phố. Triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân; kiện toàn tổ chức, bộ máy tiếp công dân từ Thành phố đến cơ sở. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn động theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện tiếp Đề án“Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2016”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành phố. 

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 01/7/2013 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung); Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014; Chương trình số 09-Ctr/TU ngày 04/11/2011 của Thành ủy về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2010-2015”. Năm 2014, UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật PCTN tại UBND quận Hoàng Mai, UBND huyện Phú Xuyên, Mê Linh. 

Căn cứ vào Kế hoạch này, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành Thành phố chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của đơn vị mình.                                                                                    

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của UBND Thành phố: tải tại đây

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Trà

Quay lại | Lên đầu trang

Thư điện tử

Website liên kết

cong giao tiêp điện tử hà nội

Quảng cáo


 

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn