Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Tin Thanh tra

Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.

10/07/2012 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Ngày 08/5/2012, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký Quyết định số 1909/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

 

Kế hoạch nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của Thành phố, giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tuân thủ các thủ tục hành chính; hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Thành phố tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện và hoạt động theo pháp luật và trong khuôn khổ pháp luật; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ và chuyên nghiệp; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

 

Trọng tâm CCHC là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô, trước hết là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp.


Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ, xác định rõ công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những khâu đột phá của Thành phố; gắn công tác CCHC với việc thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2011-2015, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Một trong số những giải pháp chủ yếu tại Kế hoạch là tăng cường tổ chức công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước, về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, trọng tâm là việc giải quyết TTHC tại các sở, ngành, Thành phố, quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

 

Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015 của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung CCHC theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ, Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành uỷ Hà Nội, Kế hoạch số 38-KH/BCĐ ngày 18/12//2011 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội khoá XV và Kế hoạch này./.

Đỗ Tâm Diệu Quỳnh

Quay lại | Lên đầu trang

Thư điện tử

Website liên kết

cong giao tiêp điện tử hà nội

Quảng cáo


 

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn