Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Phòng chống Tham nhũng

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội

17/05/2013 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 03/12/2012, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 03/12/2012 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn; đồng thời nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, UBND Thành phố khẳng định việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 tiếp tục gắn liền với  Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình số 09-CT/TU ngày 04/11/2011 của Thành uỷ về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”.

Nội dung kế hoạch công tác PCTN năm 2013 tập trung vào bảy nội dung cơ bản như:

Một là, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN (đã được sửa đổi, bổ sung).

Hai là, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường minh bạch dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ba là, tiếp tục thực hiện giai đoạn II của Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2012 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Chương trình 09-CTr/TU ngày 04/11/2011 của Thành Ủy về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”.

Bốn là, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: quản lý và sử dụng đất đai; thu, chi ngân sách; tài chính doanh nghiệp; quản lý, sử dụng tài sản công…Trong năm 2013, UBND Thành phố chỉ đạo Thanh tra Thành phố tiến hành tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 07 đơn vị: UBND các quận, huyện: Đống Đa, Đan Phượng, Mê Linh, Mỹ Đức, Hoài Đức, sở Lao động Thương binh & Xã hội, sở Công thương.

Sáu là, quán triệt và triển khai và thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Thành phố Hà Nội.

Bảy là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong nội bộ đơn vị mình quản lý theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Thành phố căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố và tình hình thực tế của cơ sở xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2013 của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở, ngành có liên quan để thực hiện các nội dung nêu trong Kế hoạch.

Kế hoạch công tác PCTN năm 2013 của UBND Thành phố: tải tại đây:

 

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Quay lại | Lên đầu trang

Website liên kết

cong giao tiêp điện tử hà nội

Quảng cáo


 

PHỤC VỤ CÔNG DÂN

ỨNG DỤNG NỘI BỘ

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn