Tin Tổng Hợp

Bình xét thi đua khen thưởng năm 2013

19/11/2013 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Ngày 08/11/2013, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 2955/TTTP-VP hướng dẫn các Phòng thuộc Thanh tra Thành phố thực hiện bình xét khen thưởng năm 2013. 

Thùc hiÖn văn bn s  2172/TTCP-TCCB ngày 27/9/2013 cña Thanh tra ChÝnh phñ vµ văn bn s 235/HĐ - HĐTĐKT ngày 05/11/2013 ca Héi ®ång T§KT thµnh phè Hµ Néi về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013; ngày 08/11/2013, Thanh tra Thành phố ban hành văn bản số 2955/TTTP-VP hướng dẫn các phòng thuộc Thanh tra Thành phố thực hiện bình xét khen thưởng năm 2013. Theo đó, cơ cấu danh hiệu thi đua, bình xét khen thưởng năm 2013 như sau: 

 Đối với tập thể phòng: Chánh Thanh tra Thành phố xét, tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Giấy khen cho các phòng đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đề nghị UBND Thành phố xét, tặng Bằng khen cho 01 Phòng, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 01 Phòng, tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 Phòng. 

 Đối với cá nhân: Chánh Thanh tra Thành phố xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho CBCCNV đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; tặng Giấy khen cho không quá 20% số Lao động tiên tiến của mỗi Phòng; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho không quá 20% số Lao động tiên tiến của mỗi Phòng. Đề nghị UBND Thành phố xét, tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Thành phố” cho 02 đến 03 đồng chí, tặng Bằng khen cho 04 đồng chí có thành tích xuất sắc, 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 cá nhân. 

 Đối với các đồng chí Lãnh đạo cơ quan, sẽ bình xét tại Tổ Công đoàn nơi sinh hoạt công tác; các Phòng lập danh sách đề nghị Chánh Thanh tra Thành phố hoặc Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

Hå s¬ ®Ò nghÞ khen thư­­­­ëng n¨m 2013 vÒ Văn phòng Thanh tra Thµnh phè trước ngµy 20/11/2013.  

Văn bản số 2955/TTTP-VP ngày 08/11/2013: Tải tại đây

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Quay lại | Lên đầu trang
Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn