PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng 16/10/2017 | 02:14  | View count: 170

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm triển khai và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định của pháp luật. C ông tác PCTN được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

 

Sở đã ban hành Kế hoạch số 2740/KH-STNMT-TTr ngày 13/12/2016 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đồng thời phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở.

Theo báo cáo của Sở, 9 tháng đầu năm 2017 Sở đã niêm yết công khai tất cả các quy định, quy chế về giải quyết thủ tục hành chính của ngành tại bộ phận “Một cửa”, đăng tải trên cổng thông tin của Sở; đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời ý kiến của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; thực hiện công khai, đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu và một số báo của Thành phố về danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu...Sở đã ban hành quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công để thực hiện; tổ chức phổ biến, quán triệt tới cán bộ công chức, viên chức người lao động các quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành tài nguyên và môi trường. Sở đã kịp thời tham mưu giúp UBND Thành phố ban hành các văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đã triển khai thực hiện Đề án đơn gian hóa Thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trên trang thông tin điện tử của Sở đối với  các thủ tục hành chính: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất, cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố; Sở đã xây dựng phần mềm quản lý công văn, phần mềm quản lý đơn thư và triển khai đến các phòng, ban, đơn vị./.

Thanh Thúy

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng: 128.566

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?