PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội năm 2017
Ngày đăng 24/11/2017 | 05:12  | View count: 444

Công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội năm 2017 được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 28/12/2016 về công tác PCTN năm 2017, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác PCTN của đơn vị mình để triển khai thực hiện; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thành phố tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn… theo quy định. Đồng thời tiếp tục thực hiện tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2017, toàn Thành phố đã tổ chức 385 lớp, hội nghị để tuyên truyền pháp luật về PCTN với khoảng 53.580 lượt người tham gia; đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của 655 cán bộ, công chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; ban hành mới 175 văn bản; sửa đổi, bổ sung 56 văn bản; thực hiện 310 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản”; triển khai xây dựng chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị”;  ban hành các văn bản số 4862/UBND-NC và 4870/UBND-NC ngày 05/10/2017 chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác kê khai TSTN năm 2017 theo quy định./.

Quỳnh Anh

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 204.208

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?