PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020
Ngày đăng 22/03/2018 | 03:37  | View count: 523

Ngày 26/01/2018, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch đặt ra nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính quyền Thành phố, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh và góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 – 2020 của Thành phố; gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI); Kết luận số 10-KL/TW ngày 29/11/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015- 2020, Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị Thành phố trong công tác PCTN với phương châm phòng ngừa là chính; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kết hợp chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng.

Kế hoạch gồm sáu nhóm nội dung chính sau:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

- Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ đểphòng ngừa tham nhũng.

- Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng.

- Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị mình, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai đến cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức. Tổng hợp kết quả thực hiện theo các kỳ thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN (qua Thanh tra Thành phố) để tập hợp báo cáo UBND theo quy định./.

                                                                                                                                                                      Hà Dung

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 170.086

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?