PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Hà Nội xây dựng Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố
Ngày đăng 05/04/2018 | 08:19  | View count: 432

Ngày 26/3/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch đặt ra nhằm:

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

- Sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước để thống nhất quản lý, điều hành; không chồng lấn về địa bàn và phạm vi quản lý giữa các doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả hoạt động; xây dựng đội ngũ lao động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong công việc.

Kế hoạch triển khai thực hiện trên hai nhóm đối tượng chính, gồm: các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp nhà nước.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nhiệm vụ triển khai trên một số ngành, lĩnh vực cụ thể như sau: lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội, lĩnh vực y tế, lĩnh vực văn hóa và thể thao, lĩnh vực thông tin và truyền thông, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực khác.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành sắp xếp 05 Công ty thủy lợi trên địa bàn Thành phố thành 04 Công ty và phân chia lại địa bàn quản lý theo Thông báo số 822-TB/TU ngày 14/7/2017 Kết luận phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; tổ chức lại Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; thực hiện các bước cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố, Thủ trưởng các doanh nghiệp Nhà nước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trong đó nêu rõ từng nội dung thực hiện, thời gian thực hiện, lý do không thực hiện hoặc chưa thực hiện; đối với các nhiệm vụ cụ thể theo ngành, lĩnh vực, các Sở quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện. Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10/4/2018./.

                                                                                                                                                                   Hà Dung

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng: 170.050

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?