Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr-TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy

27/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 14/9/2016, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong ban hành Kế hoạch số 24/KH-ĐTCB về việc  thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống  lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Nhà trường ban hành Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách niệm của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Theo đó, Nhà trường xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực; 100% cán bộ, viên chức được quán triệt đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục tực hiện việc đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ.

Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như tăng cường công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt đồng của Nhà trường và các đon vị trực thuộc; rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản không phù hợp với thực tế, tăng cường trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch cũng đề ra phải tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị trong việc tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định thuộc các lĩnh vực quản lý và sử dụng kinh phí nhà nước, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ kết hợp với kiểm tra thi đua, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giảng dạy, học tập; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường./.

 

Q

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr-TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy

27/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 14/9/2016, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong ban hành Kế hoạch số 24/KH-ĐTCB về việc  thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống  lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Nhà trường ban hành Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách niệm của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Theo đó, Nhà trường xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực; 100% cán bộ, viên chức được quán triệt đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục tực hiện việc đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ.

Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như tăng cường công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt đồng của Nhà trường và các đon vị trực thuộc; rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản không phù hợp với thực tế, tăng cường trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch cũng đề ra phải tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị trong việc tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định thuộc các lĩnh vực quản lý và sử dụng kinh phí nhà nước, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ kết hợp với kiểm tra thi đua, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giảng dạy, học tập; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường./.

 

Q

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr-TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy

27/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 14/9/2016, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong ban hành Kế hoạch số 24/KH-ĐTCB về việc  thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống  lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Nhà trường ban hành Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách niệm của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Theo đó, Nhà trường xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực; 100% cán bộ, viên chức được quán triệt đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục tực hiện việc đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ.

Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như tăng cường công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt đồng của Nhà trường và các đon vị trực thuộc; rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản không phù hợp với thực tế, tăng cường trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch cũng đề ra phải tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị trong việc tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định thuộc các lĩnh vực quản lý và sử dụng kinh phí nhà nước, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ kết hợp với kiểm tra thi đua, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giảng dạy, học tập; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường./.

 

Q

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TIN TỔNG HỢP

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr-TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy

27/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 14/9/2016, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong ban hành Kế hoạch số 24/KH-ĐTCB về việc  thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống  lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Nhà trường ban hành Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách niệm của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Theo đó, Nhà trường xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực; 100% cán bộ, viên chức được quán triệt đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục tực hiện việc đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ.

Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như tăng cường công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt đồng của Nhà trường và các đon vị trực thuộc; rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản không phù hợp với thực tế, tăng cường trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch cũng đề ra phải tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị trong việc tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định thuộc các lĩnh vực quản lý và sử dụng kinh phí nhà nước, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ kết hợp với kiểm tra thi đua, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giảng dạy, học tập; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường./.

 

Q

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn