Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Kết quả thực hiện 5 năm Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân  từ năm 2012 đến năm 2016, Hà Nội đã tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các cấp, các ngành Thành phố luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố hàng năm trong đó chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo nội dung Kế hoạch của Thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm đều xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về PCTN; đến nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đã đi vào nề nếp.

Theo đó, trong 5 năm qua, toàn Thành phố đã tổ chức 1.597 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho 239.550 người chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức; đã tổ chức 23 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN với 11.886 tham gia; tổ chức in và treo 1.503 băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền về pháp luật PCTN đồng thời tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng, trang thông tin điện tử); in ấn và phát hành trên 245.699 cuốn hỏi đáp về Luật PCTN, cử báo cáo viên pháp luật Thành phố tuyên truyền về PCTN cho các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Kết quả thực hiện 5 năm Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân  từ năm 2012 đến năm 2016, Hà Nội đã tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các cấp, các ngành Thành phố luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố hàng năm trong đó chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo nội dung Kế hoạch của Thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm đều xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về PCTN; đến nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đã đi vào nề nếp.

Theo đó, trong 5 năm qua, toàn Thành phố đã tổ chức 1.597 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho 239.550 người chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức; đã tổ chức 23 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN với 11.886 tham gia; tổ chức in và treo 1.503 băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền về pháp luật PCTN đồng thời tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng, trang thông tin điện tử); in ấn và phát hành trên 245.699 cuốn hỏi đáp về Luật PCTN, cử báo cáo viên pháp luật Thành phố tuyên truyền về PCTN cho các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kết quả thực hiện 5 năm Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân  từ năm 2012 đến năm 2016, Hà Nội đã tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các cấp, các ngành Thành phố luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố hàng năm trong đó chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo nội dung Kế hoạch của Thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm đều xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về PCTN; đến nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đã đi vào nề nếp.

Theo đó, trong 5 năm qua, toàn Thành phố đã tổ chức 1.597 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho 239.550 người chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức; đã tổ chức 23 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN với 11.886 tham gia; tổ chức in và treo 1.503 băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền về pháp luật PCTN đồng thời tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng, trang thông tin điện tử); in ấn và phát hành trên 245.699 cuốn hỏi đáp về Luật PCTN, cử báo cáo viên pháp luật Thành phố tuyên truyền về PCTN cho các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

TIN TỔNG HỢP

Kết quả thực hiện 5 năm Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân  từ năm 2012 đến năm 2016, Hà Nội đã tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các cấp, các ngành Thành phố luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố hàng năm trong đó chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo nội dung Kế hoạch của Thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm đều xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về PCTN; đến nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đã đi vào nề nếp.

Theo đó, trong 5 năm qua, toàn Thành phố đã tổ chức 1.597 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho 239.550 người chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức; đã tổ chức 23 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN với 11.886 tham gia; tổ chức in và treo 1.503 băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền về pháp luật PCTN đồng thời tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng, trang thông tin điện tử); in ấn và phát hành trên 245.699 cuốn hỏi đáp về Luật PCTN, cử báo cáo viên pháp luật Thành phố tuyên truyền về PCTN cho các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn