Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 06/12/2016, Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích ban hành Kế hoạch số 928/KH-TLST về công Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, lãnh phí; hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ lãnh đạo, CBCNV ở từng khâu, từng bộ phận, từng vị trí công tác, xây dựng đội ngũ CBCNV trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, liêm khiết; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, CBCNV các đơn vị trong công tác PCTN, luôn coi công tác PCTN vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, bền bỉ; xây dựng, đào tạo, củng cố đội ngũ CBCNV có đầy đủ năng lực, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao trong công tác quản lý, điều hành..

Theo đó, kế hoạch của Công ty gồm 05 nội dung chính, gồm:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, Lãnh đạo công ty, trưởng các phòng chức năng, trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP);

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác PCTN, THTKCLP;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế, kế hoạch đã ban hành, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác cán bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, THTKCLP;

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra để PCTN, THTKCLP và thực hiện kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập;

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN, THTKCLP.

Để triển khai Kế hoạch, Công ty TNHH MTV sông Tích yêu cầu các cấp ủy đảng, đoàn thể, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc phải coi trọng và trực tiếp chỉ đạo triển khai các hoạt động PCTN tại đơn vị mình; thành lập Ban chỉ đạo hoặc phân công các đồng chí phụ trách công tác PCTN, lãng phí có kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, biện pháp tiến hành công tác PCTN, lãng phí tại đơn vị minh; Ban chỉ đạo PCTN của Công ty có trách nhiệm tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

 

Bảo Yến

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 06/12/2016, Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích ban hành Kế hoạch số 928/KH-TLST về công Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, lãnh phí; hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ lãnh đạo, CBCNV ở từng khâu, từng bộ phận, từng vị trí công tác, xây dựng đội ngũ CBCNV trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, liêm khiết; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, CBCNV các đơn vị trong công tác PCTN, luôn coi công tác PCTN vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, bền bỉ; xây dựng, đào tạo, củng cố đội ngũ CBCNV có đầy đủ năng lực, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao trong công tác quản lý, điều hành..

Theo đó, kế hoạch của Công ty gồm 05 nội dung chính, gồm:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, Lãnh đạo công ty, trưởng các phòng chức năng, trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP);

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác PCTN, THTKCLP;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế, kế hoạch đã ban hành, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác cán bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, THTKCLP;

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra để PCTN, THTKCLP và thực hiện kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập;

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN, THTKCLP.

Để triển khai Kế hoạch, Công ty TNHH MTV sông Tích yêu cầu các cấp ủy đảng, đoàn thể, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc phải coi trọng và trực tiếp chỉ đạo triển khai các hoạt động PCTN tại đơn vị mình; thành lập Ban chỉ đạo hoặc phân công các đồng chí phụ trách công tác PCTN, lãng phí có kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, biện pháp tiến hành công tác PCTN, lãng phí tại đơn vị minh; Ban chỉ đạo PCTN của Công ty có trách nhiệm tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

 

Bảo Yến

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 06/12/2016, Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích ban hành Kế hoạch số 928/KH-TLST về công Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, lãnh phí; hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ lãnh đạo, CBCNV ở từng khâu, từng bộ phận, từng vị trí công tác, xây dựng đội ngũ CBCNV trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, liêm khiết; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, CBCNV các đơn vị trong công tác PCTN, luôn coi công tác PCTN vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, bền bỉ; xây dựng, đào tạo, củng cố đội ngũ CBCNV có đầy đủ năng lực, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao trong công tác quản lý, điều hành..

Theo đó, kế hoạch của Công ty gồm 05 nội dung chính, gồm:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, Lãnh đạo công ty, trưởng các phòng chức năng, trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP);

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác PCTN, THTKCLP;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế, kế hoạch đã ban hành, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác cán bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, THTKCLP;

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra để PCTN, THTKCLP và thực hiện kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập;

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN, THTKCLP.

Để triển khai Kế hoạch, Công ty TNHH MTV sông Tích yêu cầu các cấp ủy đảng, đoàn thể, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc phải coi trọng và trực tiếp chỉ đạo triển khai các hoạt động PCTN tại đơn vị mình; thành lập Ban chỉ đạo hoặc phân công các đồng chí phụ trách công tác PCTN, lãng phí có kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, biện pháp tiến hành công tác PCTN, lãng phí tại đơn vị minh; Ban chỉ đạo PCTN của Công ty có trách nhiệm tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

 

Bảo Yến

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TIN TỔNG HỢP

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 06/12/2016, Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích ban hành Kế hoạch số 928/KH-TLST về công Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, lãnh phí; hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ lãnh đạo, CBCNV ở từng khâu, từng bộ phận, từng vị trí công tác, xây dựng đội ngũ CBCNV trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, liêm khiết; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, CBCNV các đơn vị trong công tác PCTN, luôn coi công tác PCTN vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, bền bỉ; xây dựng, đào tạo, củng cố đội ngũ CBCNV có đầy đủ năng lực, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao trong công tác quản lý, điều hành..

Theo đó, kế hoạch của Công ty gồm 05 nội dung chính, gồm:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, Lãnh đạo công ty, trưởng các phòng chức năng, trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP);

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác PCTN, THTKCLP;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế, kế hoạch đã ban hành, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác cán bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, THTKCLP;

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra để PCTN, THTKCLP và thực hiện kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập;

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN, THTKCLP.

Để triển khai Kế hoạch, Công ty TNHH MTV sông Tích yêu cầu các cấp ủy đảng, đoàn thể, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc phải coi trọng và trực tiếp chỉ đạo triển khai các hoạt động PCTN tại đơn vị mình; thành lập Ban chỉ đạo hoặc phân công các đồng chí phụ trách công tác PCTN, lãng phí có kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, biện pháp tiến hành công tác PCTN, lãng phí tại đơn vị minh; Ban chỉ đạo PCTN của Công ty có trách nhiệm tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

 

Bảo Yến

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn