Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Sở Tư pháp

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Năm 2016, Sở Tư pháp tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Về công tác thanh tra: Sở Tư pháp đã triển khai 05 cuộc thanh tra chuyên ngành; đã kết luận 04 cuộc. Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra như: không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên, luật sư theo quy định; không thực hiện đúng quy định về thông báo bán đấu giá tài sản; không lập, quản lý, sử dụng các loại sổ theo quy định; thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động không đúng thời hạn; không thực hiện báo cáo tổ chức hoạt động với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch ngoài trụ sở không có lý do chính đáng, sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định. Tổng số quyết định xử phạt hành chính được ban hành là 15 quyết định; số tiền xử phạt vi phạm là 151.500.000đ.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2016, Sở đã tiếp 158 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 139 đơn thư các loại (41 đơn tố cáo, 40 đơn khiếu nại, 58 đơn kiến nghị phản ánh); số đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp là 21 đơn (15 đơn tố cáo; 02 đơn khiếu nại; 04 đơn kiến nghị). Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh, két quả 18/21 đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã hướng dẫn công dân hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 03 đơn còn lại đang tiếp tục xác minh điều kiện thụ lý.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Sở đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 17/8/2016 để triển khai thực hiện Chương trình số 07/CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; quán triệt tới tất cả các cán bộ, công chức thuộc Sở. Sở Tư pháp đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch toàn bộ các thủ tục hành chính, công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tặng quà, nhận quà và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, thực hiện nếp sống văn hóa công sở, ban hành quy chế làm việc của Sở…

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 1.250 cán bộ, công chức, viên chức tại các sở: Giao thông Vận Tải, Nông nghiệp và PTNT và các huyện: Mê Linh, Hoài Đức, Ba Vì; phối hợp đăng 137 tin, bài về phòng, chống tham nhũng trên trang Thông tin điện tử Báo Pháp luật và trang Thông tin điện tử của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố. Sở Tư pháp chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố để kiểm tra văn bản của các đơn vị theo Quyết định số 7165/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND Thành phố; phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản của Thành phố./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Sở Tư pháp

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Năm 2016, Sở Tư pháp tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Về công tác thanh tra: Sở Tư pháp đã triển khai 05 cuộc thanh tra chuyên ngành; đã kết luận 04 cuộc. Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra như: không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên, luật sư theo quy định; không thực hiện đúng quy định về thông báo bán đấu giá tài sản; không lập, quản lý, sử dụng các loại sổ theo quy định; thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động không đúng thời hạn; không thực hiện báo cáo tổ chức hoạt động với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch ngoài trụ sở không có lý do chính đáng, sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định. Tổng số quyết định xử phạt hành chính được ban hành là 15 quyết định; số tiền xử phạt vi phạm là 151.500.000đ.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2016, Sở đã tiếp 158 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 139 đơn thư các loại (41 đơn tố cáo, 40 đơn khiếu nại, 58 đơn kiến nghị phản ánh); số đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp là 21 đơn (15 đơn tố cáo; 02 đơn khiếu nại; 04 đơn kiến nghị). Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh, két quả 18/21 đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã hướng dẫn công dân hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 03 đơn còn lại đang tiếp tục xác minh điều kiện thụ lý.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Sở đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 17/8/2016 để triển khai thực hiện Chương trình số 07/CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; quán triệt tới tất cả các cán bộ, công chức thuộc Sở. Sở Tư pháp đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch toàn bộ các thủ tục hành chính, công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tặng quà, nhận quà và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, thực hiện nếp sống văn hóa công sở, ban hành quy chế làm việc của Sở…

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 1.250 cán bộ, công chức, viên chức tại các sở: Giao thông Vận Tải, Nông nghiệp và PTNT và các huyện: Mê Linh, Hoài Đức, Ba Vì; phối hợp đăng 137 tin, bài về phòng, chống tham nhũng trên trang Thông tin điện tử Báo Pháp luật và trang Thông tin điện tử của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố. Sở Tư pháp chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố để kiểm tra văn bản của các đơn vị theo Quyết định số 7165/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND Thành phố; phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản của Thành phố./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Sở Tư pháp

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Năm 2016, Sở Tư pháp tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Về công tác thanh tra: Sở Tư pháp đã triển khai 05 cuộc thanh tra chuyên ngành; đã kết luận 04 cuộc. Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra như: không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên, luật sư theo quy định; không thực hiện đúng quy định về thông báo bán đấu giá tài sản; không lập, quản lý, sử dụng các loại sổ theo quy định; thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động không đúng thời hạn; không thực hiện báo cáo tổ chức hoạt động với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch ngoài trụ sở không có lý do chính đáng, sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định. Tổng số quyết định xử phạt hành chính được ban hành là 15 quyết định; số tiền xử phạt vi phạm là 151.500.000đ.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2016, Sở đã tiếp 158 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 139 đơn thư các loại (41 đơn tố cáo, 40 đơn khiếu nại, 58 đơn kiến nghị phản ánh); số đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp là 21 đơn (15 đơn tố cáo; 02 đơn khiếu nại; 04 đơn kiến nghị). Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh, két quả 18/21 đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã hướng dẫn công dân hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 03 đơn còn lại đang tiếp tục xác minh điều kiện thụ lý.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Sở đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 17/8/2016 để triển khai thực hiện Chương trình số 07/CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; quán triệt tới tất cả các cán bộ, công chức thuộc Sở. Sở Tư pháp đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch toàn bộ các thủ tục hành chính, công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tặng quà, nhận quà và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, thực hiện nếp sống văn hóa công sở, ban hành quy chế làm việc của Sở…

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 1.250 cán bộ, công chức, viên chức tại các sở: Giao thông Vận Tải, Nông nghiệp và PTNT và các huyện: Mê Linh, Hoài Đức, Ba Vì; phối hợp đăng 137 tin, bài về phòng, chống tham nhũng trên trang Thông tin điện tử Báo Pháp luật và trang Thông tin điện tử của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố. Sở Tư pháp chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố để kiểm tra văn bản của các đơn vị theo Quyết định số 7165/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND Thành phố; phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản của Thành phố./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

TIN TỔNG HỢP

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Sở Tư pháp

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Năm 2016, Sở Tư pháp tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Về công tác thanh tra: Sở Tư pháp đã triển khai 05 cuộc thanh tra chuyên ngành; đã kết luận 04 cuộc. Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra như: không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên, luật sư theo quy định; không thực hiện đúng quy định về thông báo bán đấu giá tài sản; không lập, quản lý, sử dụng các loại sổ theo quy định; thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động không đúng thời hạn; không thực hiện báo cáo tổ chức hoạt động với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch ngoài trụ sở không có lý do chính đáng, sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định. Tổng số quyết định xử phạt hành chính được ban hành là 15 quyết định; số tiền xử phạt vi phạm là 151.500.000đ.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2016, Sở đã tiếp 158 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 139 đơn thư các loại (41 đơn tố cáo, 40 đơn khiếu nại, 58 đơn kiến nghị phản ánh); số đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp là 21 đơn (15 đơn tố cáo; 02 đơn khiếu nại; 04 đơn kiến nghị). Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh, két quả 18/21 đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã hướng dẫn công dân hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 03 đơn còn lại đang tiếp tục xác minh điều kiện thụ lý.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Sở đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 17/8/2016 để triển khai thực hiện Chương trình số 07/CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; quán triệt tới tất cả các cán bộ, công chức thuộc Sở. Sở Tư pháp đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch toàn bộ các thủ tục hành chính, công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tặng quà, nhận quà và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, thực hiện nếp sống văn hóa công sở, ban hành quy chế làm việc của Sở…

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 1.250 cán bộ, công chức, viên chức tại các sở: Giao thông Vận Tải, Nông nghiệp và PTNT và các huyện: Mê Linh, Hoài Đức, Ba Vì; phối hợp đăng 137 tin, bài về phòng, chống tham nhũng trên trang Thông tin điện tử Báo Pháp luật và trang Thông tin điện tử của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố. Sở Tư pháp chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố để kiểm tra văn bản của các đơn vị theo Quyết định số 7165/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND Thành phố; phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản của Thành phố./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn