Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Giới thiệu chung

I. THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên cơ quan: Thanh tra thành phố Hà Nội

Địa chỉ : Số 62, phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (04)39423942

Số đường dây nóng: (04)39425871

Email:

Fax : (04)38221361

Website: http://thanhtra.hanoi.gov.vn/

II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN THANH TRA THÀNH PHỐ

 

1.     Đ/c Nguyễn Văn Tuấn Dũng - Bí Thư Đảng ủy - Chánh Thanh tra;

2.     Đ/c Bùi Văn Định - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chánh Thanh tra;

3.     Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ - Phó Chánh Thanh tra;

4.     Đ/c Nguyễn An Huy - Ủy viên BCH Đảng ủy - Phó Chánh Thanh tra;

5.     Đ/c Bách Trung Dũng - Ủy viên BCH Đảng ủy;

6.     Đ/c Nguyễn Thái Ngũ - Ủy viên BCH Đảng ủy;

7.     Đ/c Lưu Đức Bảo - Ủy viên BCH Đảng ủy;

8.     Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên BCH Đảng ủy;

9.     Đ/c Nguyễn Thúy Hằng - Ủy viên BCH Đảng ủy;

10. Đ/c Nguyễn Hữu Lộc - Ủy viên BCH Đảng ủy;

11. Đ/c Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên BCH Đảng ủy;

III. LÃNH ĐẠO THANH TRA THÀNH PHỐ

 

 

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Tuấn Dũng

Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội

 04.39425863

nguyenvantuandung_tttp@hanoi.gov.vn

 

 

 

Bùi Văn Định

Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội

 04.39412943

buivandinh_tttp@hanoi.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội

 04.39424514

nguyenanhtuan_ttp@hanoi.gov.vn

 

 

 

Nguyễn An Huy

Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội

 04.39423268

nguyenanhuy_tttp@hanoi.gov.vn

 

 

 

Trần Văn Hải

Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội

 04.39423885

Tranvanhai_tttp@hanoi.gov.vn

Bạch Trung Dũng

Chánh Văn Phòng 04.39424781 bachtrungdung_tttp@hanoi.gov.vn
Đỗ Tâm Diệu Quỳnh
Trưởng phòng Tổng hợp 04.38221356 dotamdieuquynh_tttp@hanoi.gov.vn
Nguyễn Thái Ngũ
Trưởng phòng Thanh tra 1
04.38221355 nguyenthaingu_tttp@hanoi.gov.vn
Lưu Đức Bảo
Trưởng phòng Thanh tra 2
04.38223235 luuducbao_tttp@hanoi.gov.vn
Nguyễn Thị Nguyệt
Trưởng phòng Thanh tra 3
04.39423455 nguyenthinguyet_tttp@hanoi.gov.vn
Nguyễn Thúy Hằng
Trưởng phòng Thanh tra 4
04.38221359 nguyenthuyhang_tttp@hanoi.gov.vn
Phạm Vũ Tiến
Trưởng phòng Thanh tra 5
04.38221354 phamvutien_tttp@hanoi.gov.vn
Nguyễn Hữu Lộc
Trưởng phòng Thanh tra 6
04.33827996 nguyenhuuloc_tttp@hanoi.gov.vn
Nguyễn Khắc Tiến
Trưởng phòng Thanh tra 7
04.33827997 nguyenkhactien_tttp@hanoi.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 

Thanh tra Thành phố Hà Nội là cơ quan thuộc UBND thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố qủan lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố.

Thanh tra thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố mà trực tiếp là Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Thanh tra thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình UBND thành phố:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, quận, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố;

b) Dự thảo Chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

c) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Thanh tra thành phố Hà Nội.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện, Thanh tra Sở và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội.

6. Về thanh tra:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện, Thanh tra Sở;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND huyện, quận, thị xã, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (gọi chung là Sở);

c) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Hà Nội hoặc nhiều Sở;

d) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND thành phố giao;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố và của Chủ tịch UBND thành phố.

7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND thành phố thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ tiếp công dân tại trụ sở làm việc theo quy định;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND thành phố;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố khi được giao;

d) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố;

8. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các Sở, UBND cấp huyện và các đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND thành phố;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;

c) Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

9. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật; yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố, Thanh tra Chính phủ.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

12. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của UBND thành phố và Thanh tra Chính phủ.

13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra thành phố; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

1. Lãnh đạo Thanh tra thành phố:

Lãnh đạo Thanh tra thành phố gồm Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra

a) Chánh Thanh tra:

Chánh Thanh tra là người đứng đầu Thanh tra thành phố, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra thành phố.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức, cho từ chức Chánh Thanh tra do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra.

b) Các Phó Chánh Thanh tra

Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra phụ trách một số lĩnh vực công tác và phòng nghiệp vụ, do Chánh Thanh tra phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy nhiệm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức, cho từ chức Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố.

c) Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố:

a) Văn phòng;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Thanh tra 1;

d) Phòng Thanh tra 2;

đ) Phòng Thanh tra 3;

e) Phòng Thanh tra 4;

g) Phòng Thanh tra 5;

h) Phòng Thanh tra 6;

i) Phòng Thanh tra 7.

Website liên kết

cong giao tiêp điện tử hà nội

Quảng cáo


 

PHỤC VỤ CÔNG DÂN

ỨNG DỤNG NỘI BỘ

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn