PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội

02/12/2016 12:00:00 SA
Tin tuyên truyền

Ngày 23/9/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục đích của Kế hoạch nhằm phổ biến sâu rộng nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố hiểu và nắm vững; xác định nội dung, thời hạn và tiến độ cũng như trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các cấp tập trung phổ biến sâu rộng Luật Tiếp cận thông tin với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bảo đảm đem lại hiệu quả thiết thực.

Nội dung của Kế hoạch gồm:

- Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật; biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật.

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Thành phố liên quan đến quyền tiếp cận thông tin công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp Luật tiếp cận thông tin.

- Xây dựng quy chế nội bộ của các cơ quan để thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật.

- Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin.

- Rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào Kế hoạch của Thành phố và tình hình thực tế tại đơn vị mình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

Tin Tổng Hợp

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn