THÔNG BÁO

Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2018
Ngày đăng 24/04/2018 | 04:45  | View count: 549

Ngày 30/3/2018, Bí thư Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số 47-NQ/BCSĐ về việc lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2018.

Theo đó, đối tượng kiểm tra bao gồm thanh tra bộ, ngành, tình, thành phố trực thuộc Trung ương và vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác trong ngành Thanh tra.

Nghị quyết đề ra 03 nội dung kiểm tra chính sau:

- Kiểm tra việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2018; kiểm tra việc thực hiện Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được phê duyệt.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nghị quyết yêu cầu Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp triển khai việc tự kiểm tra và kiểm tra cấp dưới theo những nội dung trên, báo cáo kết quả với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ) vào báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm 2018./.

Hà Dung

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 204.212

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?