PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
Ngày đăng 15/12/2017 | 04:37  | View count: 139

Kể từ ngày 10/12/2017, Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 về việc quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại có hiệu lực thi hành.

Nghị định này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng ngân sách trong hoạt động đối ngoại.

Theo đó, thu trong hoạt động đối ngoại gồm: Phí, lệ phí trong hoạt động ngoại giao; phí, lệ phí liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân có yếu tố nước ngoài và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Chi hoạt động đối ngoại gồm: chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi viện trợ và  các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. Các khoản chi hoạt động đối ngoại được thực hiện theo quy định hiện hành và phù hợp với tính chất, nội dung, đặc thù nhiệm vụ đối ngoại.

Nghị định quy định rõ về nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho hoạt động đối ngoại gồm nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách Trung ương và nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương; việc lập dự toán, chấp hành, quyết toán và công khai ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Chính phủ đã giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định tại một số điều của Nghị định; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền đảm bảo kinh phí chi thường xuyên thực hiện các hoạt động đối ngoại hàng năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017; Bãi bỏ Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Riêng đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và năm 2016 áp dụng các quy định của Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước./.

 

                                                                                                                                                             Thanh Thúy

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 128.563

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?