PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018.
Ngày đăng 18/12/2017 | 11:17  | View count: 205

Ngày 01/12/2017, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2018.

Theo đó, mục đích của kế hoạch gồm 07 mục tiêu chính sau:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại; quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.  

- Thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Trung ương về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của các cơ quan Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác phòng ngừa tham nhũng; gắn với thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chương trình 07-CTr/TU ngày 26/4/2016, Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy.

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ tại tất cả các cấp, các ngành của Thành phố.

- Triển khai toàn diện công tác thanh tra, từ thanh tra hành chính đến thanh tra chuyên ngành, thanh tra theo kế hoạch đến thanh tra đột xuất để phát hiện xử lý vi phạm.

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ của Thành phố, có trọng tâm, trọng điểm.

Kế hoạch xây dựng 04 nội dung chính: công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng lực lượng ngành Thanh tra.

Đối với công tác thanh tra: Thanh tra trách nhiệm đối với các đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung vào: quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, tài sản công, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố. Các sở, ban, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của ngành. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ. Thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 25/6/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 06/02/2017, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo có chất lượng, đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn; phấn đấu giải quyết trên 85% các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh; tổ chức thực hiện trên 80% các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016, Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để phòng, chống tham nhũng; tập trung thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngân hàng, thu ngân sách, mua sắm công, công tác cán bộ…Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

Đối với công tác xây dựng lực lượng ngành Thanh tra: Tiếp tục củng cố, kiến toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, Thông tư liên tịch số 03/TTLT-TTCP-BNV ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND Thành phố. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch năm 2018 trên cơ sở Kế hoạch của UBND Thành phố và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/12/2017.

Kế hoạch số 238/KH-UBND  ngày 01/12/2017: tải tại đây.

                                                                                                                                                                        Hà Dung

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 11
Tổng: 128.567

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?