PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Ngày đăng 18/12/2017 | 03:12  | View count: 172

Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 5782/UBND-KT tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, đặc biệt là nhà, đất và  trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố, các công ty cổ phần đã được UBND Thành phố phê duyệt phương án cổ phần hóa kể từ ngày Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nươc có hiệu lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố có liên quan đến quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các quyết định của UBND Thành phố về: phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (nếu có); phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được UBND Thành phố phê duyệt phương án xử lý nhà, đất theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất có trách nhiệm đánh giá hiệu quả kinh tế và xã hội thu được từ việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; từ đó, phân tích những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở liên quan triển khai công việc cụ thể đến các đơn vị; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, phân tích, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất./.

                                                                                                                                                                  Quang Huy

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 6
Tổng: 128.604

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?