PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 20/12/2017 | 03:00  | View count: 460

Ngày 14/9/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch xây dựng nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-202; gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao theo Chương trình với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND các cấp; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình, gắn triển khai các nhiệm vụ và Đề án của Chương trình với triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm. Các nội dung, hoạt động đề ra phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố hiện nay.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 bao gồm 05 nội dung:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình bằng hình thức phù hợp;

- Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin;

- Tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động theo Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước  và dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

                                                                                                                                                                        Bảo Yến

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 16
Tổng: 170.137

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?