PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.
Ngày đăng 20/12/2017 | 03:09  | View count: 830

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

 

Theo đó, thống nhất với nội dung báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở (QSHNƠ) và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố, HĐND yêu cầu UBND Thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo các cấp, các ngành, quận, huyện có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy, Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho các tổ chức, cá nhân.

2. Quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, công khai, minh bạch hóa các thông tin, quy định, hướng dẫn về quy trình, thủ tục hồ sơ đăng ký, kê khai đất đai, cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất đến mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để thực hiện, đồng thời giám sát việc giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố.

3. Chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp GCN đối với người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố theo tinh thần Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về cấp GCNQSDĐ theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn 734/HD-BTNMT ngày 09/3/2015 của Bộ TN & MT; kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án về chấp hành quy định pháp luật đất đai, trật tự xây dựng, cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

4. Chỉ đạo các sở, ngành của Thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, thị xã chủ động tháp gỡ, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình xét cấp GCN. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo đề xuất với UBND, HĐND Thành phố, cơ quan Trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

5. Rà soát, kiểm tra các thửa đất nằm trong các Bản án ủa Tòa án nhân dân các cấp có thẩm quyền đã tuyên thu hồi đất, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân, Kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi đất nhưng đến nay chưa thu hồi được, cá nhân các hộ vẫn đang sử dụng trên địa bàn Thành phố, có giải pháp phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tháo gỡ, giải quyết triệt để trong năm 2017.

6. Tổng rà soát, kiểm tra, thống kê đầy đủ quỹ nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước, quỹ nhà ở tập thể tự quản thuộc các cơ quan TW – Quốc phòng bàn giao về địa phương quản lý và nghiên cứu phân cấp cho các quận, huyện quản lý, nâng cao hiệu quả, gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

7. Rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư đã có quyết định thu hồi đất nhưng qua nhiều năm chưa thực hiện GPMB, các diện tích đất, thửa đất vướng mắc về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chồng, lấn quy hoạch rừng trên địa bàn Thành phố để có giải pháp tháo gỡ đảm bảo quy định của pháp luật làm căn cứ cấp GCN; các dự án phát triển nhà ở vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch, công khai các dự án có vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiên quyết không xem xét cho các Chủ đầu tư có dự án vi phạm được tham gia đầu tư các dự án mới trên địa bàn Thành phố.

8. Đẩy nhanh tiến độ triển khai sớm hoàn thành dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố, để có bản đồ, tài liệu phục vụ công tác đăng ký, kê khai, cấp GCN theo quy định và quản lý đất đai theo hướng hiện đại, tiên tiến.

9. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thanh tra công vụ đối với các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ cấp GCN.

10. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động, mô hình tổ chức của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm để hồ sơ tồn đọng kéo dài, hoặc để xảy ra vi phạm trong bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (nếu có); rà soát đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đăng ký nhà đất Hà Nội để bố trí biên chế cho phù hợp.

11. Kịp thời sửa đổi điều chỉnh, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của Thành phố về cấp GCNQSDĐ, QSHNƠ, tài sản gắn liền với đất; bán nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật đất đai, nhà ở./.

                                                                                                                                                                       Bảo Yến

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 170.117

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?