PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của quận Nam Từ Liêm
Ngày đăng 06/11/2017 | 4:38 PM  | View count: 1024

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị.

UBND Quận xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch nhằm ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng theo các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thành phố và Trung ương tại Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 08/12/2016, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/02/2017, Chương trình số 02-CTr/BTGQU-UBND ngày 15/2/2017 của UBND Quận và Ban Tuyên giáo Quận Ủy về Chương trình phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2017. Theo báo cáo của UBND quận, các đơn vị đã quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Về công tác quản lý tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước: UBND quận đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Việc phân bổ dự toán ngân sách cho các phòng, ban, đơn vị và các phường từ khâu lập, quyết toán, thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định về thủ tục và định mức, được thông qua HĐND và thể chế hoá bằng các Quyết định. Về công tác mua sắm tài sản công: UBND quận đã giao phòng Tài chính - kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc mua sắm, sử dụng tài sản công và xây dựng cơ bản đảm bảo đúng định mức quy định. Trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND quận đã thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng có ý thức trách nhiệm; công tác tổ chức đấu thầu, thi công và thanh quyết toán công trình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát cho ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư và góp phần phát triển kinh tế xã hội của quận. Trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:  UBND Quận ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 30/12/2016, về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2017. Ngày 16/02/2017, UBND quận Nam Từ Liêm tiến hành niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tại Trụ sở tiếp nhận hồ sơ hành chính của Quận, trên cổng thông tin điện tử của UBND quận Nam Từ Liêm và tại trụ sở của UBND các phường thuộc quận. Ngày 30/12/2016 UBND quận ban hành Kế hoạch 309/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính quận Nam Từ Liêm năm 2017 và Kế hoạch 325/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2017, tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện 06 nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cải cách hành chính đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Ngày 25/01/2017, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của UBND Quận, UBND phường, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND quận ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/7/2017 về siết chặt thực hiện năm kỷ cương hành chính; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06/02/2017 về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” và kiểm tra công vụ năm 2017; tập huấn và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận, UBND các phường nghiêm túc thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Về việc thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ  và  Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức viên chức; UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 02/3/2017 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, UBND quận đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị & môi trường và 03 công chức Tư pháp hộ tịch ở các phường trên địa bàn Quận./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 5.784.891

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?