PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thanh tra Chính phủ xây dựng Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Ngày đăng 22/03/2018 | 3:33 PM  | View count: 1391

Ngày 22/01/2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ký ban hành Kế hoạch số 115/KH-TTTP đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017.

Theo đó, trên cơ sở kết quả của năm 2016, tiếp tục triển khai thí điểm áp dụng Bộ công cụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Bộ công cụ) tại UBND các cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017 nhằm hoàn thiện bộ chỉ số, phục vụ việc xây dựng quy định đối với đánh giá công tác PCTN. Trong đó, đảm bảo đánh giá khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, đầy đủ các nguồn lực trong công tác phòng, chống tham nhũng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017.

Kế hoạch xây dựng bốn nội chính sau:

- Hoàn thiện Bộ chỉ số, hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2017. Trên cơ sở Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, Thanh tra Chính phủ rà soát, hoàn thiện và ban hành Bộ chỉ số và hướng dẫn đánh giá công tác PCTN năm 2017. Thời gian hoàn thành trước 31/01/2018.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá. Thanh tra Chính phủ tổ chức 02 khóa tập huấn triển khai áp dụng Bộ chỉ số đánh giá PCTN năm 2017 tại 02 miền Bắc và miền Nam theo chương trình, tài liệu của Thanh tra Chính phủ. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn UBND các tỉnh thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo Bộ chỉ số.

- Tổ chức thực hiện đánh giá ở cấp tỉnh. UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (cấp tỉnh) có trách nhiệm ban hành Kế hoạch tự đánh giá trong phạm vi địa phương mình theo hướng dẫn, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh và gửi Báo cáo và tài liệu kèm theo gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/5/2018.

- Tổng hợp kết quả, thẩm tra, rà soát việc đánh giá của các cấp tỉnh, xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh. Thanh tra Chính phủ chủ trì. Tiến hành thẩm tra, rà soát, làm rõ các báo cáo đánh giá của địa phương thời gian từ 01/04/2018-31/5/2018. Xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên phạm vi toàn quốc, dự kiến tháng 8/2018. Tổ chức hội thảo hoàn thiện báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 trên phạm vi toàn quốc.

- Công bố Báo cáo kết quả đánh giá. Thanh tra Chính phủ thực hiện việc công bố báo cáo hình thức. Tổ chức hội nghị hoặc công bố bằng văn bản. Thời gian dự kiến vào đầu tháng 9 năm 2018.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh thành lập Tổ công tác, giao thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt kế hoạch, nội dung, phương pháp đánh giá. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2017 của địa phương, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo kế hoạch./.

                                                                                                                                                                    Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng: 5.784.906

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?