PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thanh tra Thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình số 07-Ctr/TU
Ngày đăng 10/09/2018 | 3:27 PM  | View count: 1594

Sáng 11/8/2018, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Thanh tra Thành phố là 1 trong 10 tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 07- CTr/TU.

 

Trong quá trình thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành Ủy, Thanh tra Thành phố đã có nhiều thành tích như: tham mưu giúp BCS Đảng UBND Thành phố xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình 07-CTr/TU của Thành Ủy; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đáp ứng yêu cầu của Ban Cán Đảng UBND Thành phố và Thành ủy; tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác PCTN hàng năm; theo dõi, đôn đốc các đơn vị xây dựng và thực hiện Kế hoạch PCTN, báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN định kỳ và đột xuất của Thành phố; tham mưu giúp Thành phố xây dựng các văn bản triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác PCTN như: Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ...Tham mưu giúp UBND Thành phố triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của toàn Thành phố; xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị”.

Về công tác thanh tra, Thanh tra Thành phố đã tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế xã hội tập trung vào một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về rà soát đoàn thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện tốt việc chuyển cơ quan điều tra các vụ việc vi phạm pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra; tập trung tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra...Trong kỳ báo cáo, Thanh tra Thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai 745 cuộc thanh tra; phát hiện vi phạm 1.180,02 tỷ đồng và 32,66 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 132 tập thể, 248 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ. Riêng cơ quan Thanh tra Thành phố đã triển khai 63 Đoàn thanh tra; đã kết luận 53 Đoàn thanh tra. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.049.503 triệu đồng; 1.972 m2 đất đai; đã thu hồi: 422.852 triệu đồng; 1.972 m2; phát hiện sai phạm khác về kinh tế, kiến nghị xử lý 5.389 triệu đồng; đã xử lý: 650 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 17 tập thể; 13 cá nhân; đã xử lý hành chính: 3 tập thể; 10 cá nhân; kiến nghị chuyển 05 vụ sang cơ quan điều tra.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Thành phố đã tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố, Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố; kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ...Trong kỳ báo cáo, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 67.242 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 82.720 đơn các loại; thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 7.591 vụ khiếu nại tố cáo; đã giải quyết 6.294 vụ; qua đó kiến nghị thu hồi 6,16 tỷ đồng và 27.098m2 đất; kiểm điểm trách nhiệm 132 tập thể và 202 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 15 vụ. Riêng Thanh tra Thành phố đã tiếp 1.157 lượt công dân, xử lý 2.471 đơn các loại; được UBND Thành phố giao xác minh 1.320 vụ khiếu nại tố cáo và 1.419 văn bản chỉ đạo; đã báo cáo, kết luận: 1.189 vụ khiếu nại tố cáo, báo cáo thực hiện 1.295 văn bản chỉ đạo. Bên cạnh đó, Thanh tra Thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan nội chính, tư pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng; là thành viên của các Ban Chỉ đạo của Thành ủy (Chương trình 05, Chương trình 07, Chương trình 08); tham gia có hiệu quả các đoàn kiểm tra của Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo, rà soát các đoàn Thanh tra kinh tế xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại tố cáo, Thanh tra, phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân Thủ đô về công tác phòng, chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo, thanh tra. Ngoài ra, Thanh tra Thành phố đã ban hành các Kế hoạch của cơ quan để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành nhiều văn bản của cơ quan để thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng và thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ cơ quan.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, Thanh tra Thành phố vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 07-CTr/TU./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 5.784.903

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?