PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 11/02/2020 | 3:27 PM  | View count: 8784

Ngày 02/01/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN; tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra yêu cầu phải coi công tác PCTN là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa; xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt ở những ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định.

Kế hoạch đề ra 08 nhiệm vụ, giải pháp chính như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

- Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; chú trọng công tác quản lý cán bộ và cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận quan tâm như: đất đai, môi trường, tài nguyên, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, chương trình mục tiêu quốc gia, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức...Tăng cường việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

- Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.

- Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

- Thực hiện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố, căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đồng thời thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định./.

K H số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020: tải tại đây

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.685.595

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?