. Quy định pháp luật mới về phí công chứng. - Tin tổng hợp - Thanh tra thành phố Hà Nội