TIN TỔNG HỢP

Hà Nội triển khai Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
Ngày đăng 30/10/2019 | 3:36 PM  | View count: 2893

    Ngày 18/10/2019, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị cho Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, tăng cường giám sát, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, năng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đầu tư xây dựng.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng đảm bảo các quy định về môi trường.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những chỉ đạo của Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/10/2019, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm nghiêm túc trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng./.

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/10/2019 của UBND Thành phố: tải tại đây

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 16
Tổng: 5.648.549

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?