TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố triển khai Chương trình số 07-CTr-TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy
Ngày đăng 27/12/2016 | 3:12 PM  | View count: 441

Ngày 06/9/2016, Quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố ban hành Kế hoạch số 639/KH-QĐTPT về việc triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Mục đích của kế hoạch ban hành nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; khắc phục những hạn chế, yếu kém, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thành phố giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Theo đó, Quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của các người đứng đầu cơ quan, phòng, ban trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, nghiêm túc thực hiện quy định về công khai kết quả xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm.

Kế hoạch đề ra nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo đó, Quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ, khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác cán bộ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng là nội dung được đề cập trong Kế hoạch. Theo đó, các phòng, ban, đơn vị sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Quỹ sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ thuộc thẩm quyền của Quỹ đảm bảo phù hợp và thống nhất với quy định của pháp luật; xây dựng các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, viên chức; tăng cường đẩy mạnh quản lý, thực hiện công khai minh bạch các quy định, quy trình làm việc đối với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về vốn, nhân lực, sử dụng tài sản, công sở đúng quy định, không lãng phí; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức; tiếp tục thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan.

Đồng thời Quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định tại Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản”; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố.

Việc nâng cao hiệu quả công tác phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng cũng được Quỹ Đầu tư và phát triển Thành phố quan tâm; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ cơ quan; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của đơn vị làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, thực hiện các quy định về đầu tư công, mua sắm công; tăng cường kiểm tra đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc quỹ trong việc sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước; Thực hiện việc mua sắm tập trung theo quyết định của Thành phố; phần đấu 100% vốn đầu tư công được phân bổ tuân thủ đúng nguyên tắc; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về nợ đọng xây dựng cơ bản; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoàn thành trên địa bàn Thành phố.

 Bên cạnh đó, Quỹ cũng quan tâm đến việc phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, cán bộ, viên chức trong công tác công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan./.

 

 

Quỳnh Anh

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 155
Tổng: 4.437.574

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?