TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
Ngày đăng 24/11/2017 | 5:04 PM  | View count: 1429

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5571/UBND-NC ngày 06/11/2017 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Theo đó, yêu cầu Giám đóc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, quy định rõ phạm vi trách nhiệm, điều kiện đảm bảo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là những cơ chế chính sách pháp luật còn bất cập, những sơ hở yếu kém trong công tác quản lý nhà nước chưa được người dân đồng tình.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nâng cao nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức người thi hành công vụ. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, quy chế, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể; người thi hành công vụ tránh tư tưởng chủ quan, luôn nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng nhân dân; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống cho các lực lượng trực tiếp thực thi công vụ, được sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định.

Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ như thực hiện các chính sách xã hội có liên quan đến người dân không công bằng, thiếu công khai, minh bạch; tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, để kịp thời phát hiện có giải pháp giải quyết, khắc phục; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ người thi hành công vụ.

Quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ; chủ động bố trí, trang bị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị  công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để đảm bảo cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; tiếp tục đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ./.

Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 5.797.872

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?