TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của Sở Tư pháp
Ngày đăng 24/11/2017 | 5:13 PM  | View count: 1091

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở Tư Pháp coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị.

Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Sở Tư Pháp đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 15/12/2016 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và đã triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện.  

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Thành phố luôn xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN là một nhiệm vụ trong tâm. Ngày 27/12/2016, Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố; đến nay đã tổ chức 08 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 2.300 cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố, đã đăng trên 90 tin, bài về phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử Báo Pháp luật và Xã Hội và trang thông tin điện tử của Hội đồng phổ biến giao dục pháp luật Thành phố.

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND Thành phố thành lập Tổ công tác rà soát, hệ thống văn hóa văn bản quy pháp pháp luật của Thành phố; theo đó có 218 văn bản, trong đó có 44 Nghị quyết và 174 quyết định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với các Luật, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Theo báo cáo của Sở Tư Pháp, Sở đã thực hiện việc công khai minh bạch toàn bộ các thủ tục hành chính, các quy định về mua sắm công và xây dựng cơ bản, tài chính và ngân sách nhà nước thông qua các hình thức công bố như: tại cuộc họp của cơ quan, niêm yết tại trụ sở làm việc, đưa lên trang thông tin điện tử của Sở, cung cấp thông tin khi có yêu cầu theo quy định; đã đẩy mạnh tăng cường áp dụng công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan. Sở đã thực hiện công khai  bản kê khai TSTN năm 2016, tổng hợp báo cáo kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và đang triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2017 theo quy định; chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng đẻ xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Sở đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-STP ngày 29/11/2016 về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2017; đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 04 cán bộ, công chức./.

Quang Huy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 5.797.764

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?