TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018.
Ngày đăng 20/12/2017 | 2:22 PM  | View count: 757

Ngày 14/11/2017, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2018.

Mục tiêu của Kế hoạch đặt ra gồm một số tiêu chí sau:

- Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở, địa phương theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với triển khai thanh tra việc thực hiện có trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành của Thành phố và giữa các cơ quan trong huyện để tránh chồng chéo trong công tác thanh tra hành chính theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo đó, có Kế hoạch gồm các nội dung chính sau:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra hành chính và công tác kiểm tra thường xuyên: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, trong đó chú trọng thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách và mua sắm công, công tác quản lý sử dụng đất đai,...

- Công tác phòng chống tham nhũng: Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh tra kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy rat ham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện trên cơ sở Kế hoạch thanh tra năm 2018 của UBND huyện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của đơn vị và tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch đặt ra./.

Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 5.797.785

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?