TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/07/2018 | 10:32 AM  | View count: 1539

Ngày 28/5/2018, UBND Thành phố ban hành Báo cáo số 133/BC-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Năm 2017 được Thành phố Hà Nội xác định là năm “Kỷ cương hành chính”, trong đó việc đánh giá công tác PCTN năm 2017 là một nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND Thành phố, việc đánh giá công tác PCTN năm 2017 của Thành phố Hà Nội gồm 04 nội dung: quản lý nhà nước về công tác PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện các hành vi tham nhũng; xử lý các hành vi tham nhũng.

Đối với kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư mua sắm công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ để phòng ngừa tham nhũng. Việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện hàng năm theo kế hoạch của các sở, ban, ngành. Năm 2017, toàn Thành phố đã có 655 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 08/7/2014 triển khai thực hiện; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố nghiêm túc triển khai kê khai tài sản thu nhập và công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Về kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng, hàng năm, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, tài chính doanh nghiệp, đầu tư xây dựng...; đồng thời, triển khai thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu sai phạm được báo chí, dư luận phản ánh, thông tin để kịp thời phát hiện sai phạm, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, thu hồi tài sản bị tổ chức, cá nhân chiếm dụng, sử dụng trái quy định và xử lý các tập thể và cá nhân có sai phạm.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan Thanh tra của Thành phố đã tiến hành 312 đoàn thanh tra hành chính, trong đó có 199 Đoàn theo kế hoạch và 113 đoàn thanh tra đột xuất, đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm,  chuyển cơ quan điều tra 02 vụ và 03 vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng, đã giải quyết và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 03 vụ.

Về xử lý hành chính, qua thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, đã xử lý kỷ luật hành chính đối với 01 tập thể; xử lý kỷ luật đối với 07 cá nhân; các trường hợp có dấu hiệu vi phạm đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định về công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước, đầu tư công, tài chính doanh nghiệp nhà nước và công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng; Nâng cao năng lực hoạt động, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; quan tâm thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định./.

                                                                                                                                                                       Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 70
Tổng: 5.797.855

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?