TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018
Ngày đăng 10/09/2018 | 3:21 PM  | View count: 1671

Ngày 24/8/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/8/2018 thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

 

Theo đó, Kế hoạch đặt ra 04 mục đích, yêu cầu sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn; các Kế hoạch, Chương trình của UBND Thành phố đã ban hành, nhất là 188 nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/01/2018 theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được thông qua; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Quán triệt, cụ thể hóa và phân công rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

- Duy trì tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ và theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Kế hoạch gồm 08 nội dung chính, cụ thể:

- Tăng cường công tác dự báo.

- Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước công tác quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.

- Phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Tiếp tục cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

- Đảm bảo quốc phòng địa phương, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại.

- Điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

- Phương án vay lại một phần vốn vay ODA để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu.

- Khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này và Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết HĐND cấp mình vế phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả các giải pháp trong Kế hoạch, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về việc triển khai Kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/8/2018 của UBND Thành phố: tải tại đây

 

                                                                                                                                                                        Hà Dung

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 5.880.021

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?