TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 07/01/2021 | 3:36 PM  | View count: 228

Ngày 09/12/2020 HĐND thành phố ban hành nghị quyết số 29/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội.

Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 và quyết định giao biên chế cho các cơ quan của Thành phố, quận, huyện, thị xã như sau:

 1. Biên chế hành chính: 9.003 biên chế, trong đó:
 • Biên chế công chức: 7.927 biên chế.
 • Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.076 chỉ tiêu
 1. Biên chế sự nghiệp: 135.383 biên chế, trong đó:
 • Biên chế viên chức: 116.380 biên chế
 • Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 10.464 chỉ tiêu
 • Lao động hợp đồng theo định mức: 8.539 chỉ tiêu.

HĐND Thành phố giao UBND thành phố thực hiện những nội dung sau:

 • Tổ chức thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp đúng số giao theo Nghị quyết này. Trong năm 2021, nếu được Chính phủ, Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế thì UBND Thành phố lên phương án sử dụng thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố để thực hiện và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.
 • Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội đến tận cấp cơ sở và nhân dân. Thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ công chức phường thuộc quận, thị xã của Thành phố; đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ để có phương án xử lý đối với biên chế công chức phường năm 2021 ngay sau khi Nghị định của Chính phủ được ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội.
 • Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp Thành phố, cấp quận huyện thị xã theo các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 liên quan đến việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, quận, huyện, thị xã theo hướng tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Chỉ đạo rà soát, kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá các đơn vị sự nghiệp sau khi hợp nhất; tập trung các giải pháp đổi mới sự nghiệp công lập, đẩy nhanh việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ; tiếp tục bám sát Bộ Tài chính để sớm giải quyết các vướng mắc trong việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.
 • Tăng cường công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc; nâng cao dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
 • Tập trung điều chỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ, trên cơ sở danh mục khung vị trí việc làm được Bộ Chính trị thông qua và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Quản lý chuyên ngành; đảm bảo bố trí cơ cấu hợp lý giữa lực lượng gián tiếp và trực tiếp, có phương án luân chuyển, điều động viên chức giáo viên trên cùng một địa bàn và bố trí đội ngũ kế toán, y tế trường học phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý để đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả.
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của năm 2021, đổi mới nội dung, hình thức thi tuyển; nghiên cứu cơ chế xét tuyển đối với một số đối tượng đặc thù để đảm bảo thu hút người có đức, có tài phục vụ cho các cơ quan của Thành phố; nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất. Trong công tác quản lý công chức, viên chức tiếp tục thực hiện sắp xếp đảm bảo đúng đề án vị trí việc làm theo các quy định mới của Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Nam Trung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 144
Tổng: 3.985.645

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?