TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thanh tra thành phố ban hành Kế hoạch phối hợp, tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày đăng 19/02/2021 | 3:06 PM  | View count: 409

Ngày 20/01/2021, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch 290/KH-TTTP về việc phối hợp, tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND Thành phố về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thanh tra Thành phố xây dựng Kế hoạch này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế đến mức thấp vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và Thành phố, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và Thành phố; thường xuyên nắm tình hình, tích cực phối hợp với các sở ngành, UBND quận, huyện, thị xã để làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; phối hợp xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn Thành phố nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 03 nội dung chính:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC: Chỉ đạo tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, gỉáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động tiếp công dân trực tiếp.

- Công tác tiếp công dân, xử lỷ đơn: Thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ phận làm công tác tiếp công dân của cơ quan; gắn công tác tiếp công dân, xử lý đơn với công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở; phân công Lãnh đạo cơ quan làm tốt nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo UBND Thành phố.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tích cực tham mưu UBND Thành phố giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Làm tốt công tác tham mưu, giúp việc đối với Tổ công tác theo Quyết định số 6817/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố, tăng cường đôn đốc, giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài... đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tổ cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên chuyển đến.Tăng cường công tác quản lý nhà nước; nắm chắc tình hình và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh, tại cơ sở có khả năng diễn biến thành khiếu kiện đông người, vượt cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị của Thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, Văn phòng cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị lien quan để cung cấp thông tin phục vụ Tổ công tác tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Trung ương và Thành phố hoặc người có thẩm quyền (khi có yêu cầu); tăng cường công tác hành chính quản trị, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Trưởng các phòng thuộc Thanh tra Thành phố, công chức được phân công theo dõi, quản lý địa bàn, đơn vị cần nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công đối với các vụ việc mới phát sinh, đã được thụ lý giải quyết.

Theo Kế hoạch, Chánh Thanh tra Thành phố cũng đề nghị Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND Thành phố; Trưởng Ban Tiếp công dân Thành phố phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố để tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỉến nghị, phản ánh, thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố; chủ động xác minh, giải quyết các vụ việc ngay từ khi phát sinh, tập trung giải quyểt dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý nhà nước./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 4.877.793

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?