TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thanh tra Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngày đăng 29/06/2022 | 4:15 PM  | View count: 371

Thanh tra Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 21/6/2022, Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2251/KH-TTTP thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích cụ thể hóa để triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ thuộc chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương, của Thành ủy, UBND Thành phố về PCTN, TC nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa phát hiện và xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực; là căn cứ để toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo đúng quy định.

Kế hoạch đề ra 08 nhiệm vụ chính như sau:

- Nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có pháp luật về PCTN, TC: Quán triệt tới CBCC cơ quan, hướng dẫn, đôn đốc CBCC ngành Thanh tra Thành phố thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTN, Nghị quyết, Chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, UBND Thành phố về PCTN. Việc tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN; cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản, chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản về PCTN, trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu triển khai thực hiện quy định của pháp luật về PCTN, TC: Tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ quy định về PCTN, TC; tiếp tục triển khai hiệu quả các Kế hoạch của UBND Thành phố: số 269/KH-UBND ngày 30/11/2021 về công tác PCTN năm 2022; số 150/KH-UBND ngày 17/6/2021 thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy. Tổ chức triển khai thực hiện trong nội bộ cơ quan Thanh tra Thành phố và hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành Thanh tra Thành phố thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Tăng cường nâng cao hiệu quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, TC: Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt và các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm đang gây bức xúc trong xã hội gần đây, cụ thể: y tế, giáo dục, hỗ trợ và phòng chống dịch bệnh Covid-19.  Tiếp tục tập trung rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; tập trung tham mưu giải quyết xử lý kịp thời đơn tố cáo có liên quan đến hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, đảm bảo đúng quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố về “Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND Thành phố “Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của thành phố Hà Nội”.

- Thực hiện hiệu quả công tác tổ chức cán bộ: Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC, nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ, thái độ phục vụ nhân dân; trong đó gắn trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của Lãnh đạo, Trưởng phòng, của từng CBCC trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Thực hiện đúng quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) theo quy định: Tiếp tục thực hiện và tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai TSTN theo quy định tại Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Chuyên đề số 11 “Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ”; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND Thành phố về thực hiện Chuyên đề số 11 nêu trên.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan trong công tác PCTN, TC: Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra; Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2017/QC-LNTP ngày 21/7/2017 giữa 10 Sở, ngành của thành phố Hà Nội: Viện kiểm sát, Công an, Toà án, Thanh tra, Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đôn đốc, theo dõi kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; thực hiện chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý đối với các hành vi, các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN: Kịp thời cập nhật đầy đủ các quy định, hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã, sở ngành, đơn vị thuộc UBND Thành phố thực hiện, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND Thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại, vi phạm; đồng thời phát hiện sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC, đảm bảo đúng quy định.

Chánh Thanh tra Thành phó yêu cầu các phòng, đoàn thể, cán bộ công chức nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này; tăng cường giám sát, quản lý cán bộ công chức để phòng ngừa vi phạm./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 5.796.793

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?