PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính – ngân sách đặc thù.
Ngày đăng 17/11/2020 | 8:42 AM  | View count: 546

Ngày 05/11/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, góp phần huy động tối đa nguồn lực tài chính để phát triên kinh tế - xã hội của Thành phô nhanh và bền vững; cơ cấu lại chi tiêu công theo hướng hợp lý; tăng cường sự hợp tác giữa Thành phố với các tỉnh, thành phố trên cả nước và sự hỗ trợ, hợp tác giữa các quận và huyện trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả cần triển khai tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù được quy định trong Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Kế hoạch đề ra 04 nội dung chính:

- Quán triệt, tuyên truyền phổ biến nội dung của Nghị quyết 115: tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thông qua các kênh truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp nhằm truyền tải tới các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư về nội dung Nghị quyết và ý nghĩa, tầm quan trọng của các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù trong Nghị quyết đối với sự phát triến kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Phổ biến, quán triệt đên toàn thế cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm được đầy đủ nội dung các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù được quy định trong Nghị quyết đế tố chức triến khai thực hiện kịp thời, hiệu quả trên tinh thần đối mới, cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm đế phục vụ.

- Xây dựng và triền khai các cơ chế về quản lý thu ngân sách nhà nước

Nghiên cứu, xây dựng đề án ban hành một số khoản thu phỉ theo cơ chế đặc thù của Nghi quyết 115: đề xuất danh mục các loại phí thuộc thấm quyền quyết định của HĐND Thành phố mà chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí (trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách Trung ương hưởng 100%). Xây dựng các Đề án ban hành một số loại phí mới hoặc điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương trình HĐND Thành phố.

Triến khai các cơ chế sử dụng các khoản thu theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 115 phục vụ nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của Thành phố: triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của Thành phố, trong đó dự kiến đầy đủ các nguồn lực cho đầu tư phát triển đã được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết 115, cụ thể: nguồn thu từ tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do cơ quan, tố chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố, nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND thành phố Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, nguồn cải cách tiền lương còn dư (sau khi đã đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ giai đoạn 2021-2025). Phân bổ, sử dụng các nguồn thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố, nguồn thu từ sắp xếp, cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước của Thành phố cho các dự án đầu tư phát triến triến hạ tầng kinh tế - xã hội theo nguồn lực hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Triển khai các cơ chế về quản lý chi:

Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm trình HĐND Thành phố đảm bảo phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Rà soát, tính toán cụ thể nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố, ngân sách các quận huyện (sau khi đã đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ và các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025) và nhu cầu đầu tư của các dự án đế đề xuất, trình HĐND Thành phố cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương đế bổ sung vốn đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách các cấp.

Tham mưu trình HĐND Thành phố cho phép HĐND các quận, huyện, thị xã được quyết định sử dụng chi thường xuyên của ngân sách quận huyện để đầu tư xây dựng mới các hạng mục thiết yếu theo Nghị quyết 115 cho các dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở đã có của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội do cấp quận, huyện, thị xã quản lý. Hàng năm, tổng hợp trình HĐND Thành phố bố trí chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố để đầu tư xây dựng mới các hạng mục thiết yếu theo Nghị quyết 115 cho các dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở đã có của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội do cấp Thành phố quản lý.

Xây dựng kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế- xã hội với các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025 và các nội dung, dự án hỗ trợ các tỉnh bạn, trình Thành ủy thông qua làm cơ sở bố trí dự toán chi hỗ trợ các địa phương khác trong dự toán ngân sách trình HĐND Thành phố hàng năm.

Rà soát, đánh giá nhu cầu đầu tư các dự án thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của các huyện và khả năng hỗ trợ của các quận, trình HĐND Thành phố cho phép các quận sử dụng ngân sách hàng nãm đế hỗ trợ các huyện khó khăn của Thành phố.

- Triển khai cơ chế về mức dư nợ vay và sử dụng Quỹ Dự trữ Tài chính Thành phố:

Xây dựng kế hoạch vay và trả nợ trong dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm, trình HĐND Thành phố trên cơ sở mức vay và bội chi do Quốc hội quyết định, đảm bảo không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Tham mưu điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo vốn cho các dự án đầu tư theo kế hoạch; tạm ứng Quỹ Dự trữ Tài chính Thành phố để triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố khi cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thực hiện bố trí kế hoạch vốn để hoàn trả Quỹ Dự trữ Tài chính Thành phố theo quy định./.

Thùy Dương

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 76
Tổng: 3.878.870

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?