PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 19/03/2021 | 11:23 AM  | View count: 1313

Ngày 09/2/2021, Chủ tịch UBND Thành phố ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú; không có những hành vi làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Thực hiện đúng quy định và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, đi lễ hội.

Đối với Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn

- Tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc trong các cơ quan, đơn vị (đặc biệt tại Bộ phận tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC); thành lập ngay Đoàn kiểm tra (Tổ kiểm tra) công vụ và tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc.

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định và chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện ngay các chương trình, kế hoạch công tác của Thành phố, trong đó, bám sát Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 20/01/2021 của UBND Thành phố về Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2021, Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch Cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, SIPAS năm 2021.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung liên quan, các nội dung có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời. Nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản trình UBND Thành phố, lãnh đạo UBND Thành phố.

- Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả và phòng chống dịch Covid - 19; không tổ chức các cuộc họp không thật sự cần thiết, dự họp đúng thời gian và thành phần, không bỏ họp giữa buổi và trong các cuộc họp, hội nghị không kết hợp xử lý các công việc khác.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Tiến hành kiểm tra, giám sát nội bộ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 100% các cơ quan hành chính trực thuộc nhất là các bộ phận liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết TTHC với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; cập nhật và công khai hằng tháng kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết TTHC và định kỳ hằng tháng tổng hợp kết quả khảo sát. Các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải được xem xét, giải quyết theo quy định; nếu phát hiện sai phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến để nâng cao tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế các giao dịch trực tiếp.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao:

+ Văn phòng UBND Thành phố tham mưu việc thành lập Tổ Công tác của Chủ tịch UBND Thành phố kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả với tập thể UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban hàng tháng.

+ Sở Nội vụ: chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các Đoàn kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Tiếp nhận, thẩm tra các thông tin, phản ánh của người dân, cơ quan báo chí; tham mưu kịp thời việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử cửa cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt các trường hợp chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, hình ảnh phản cảm liên quan đến việc giải quyết công việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội và Nhân dân.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo HàNộiMới, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường phản ánh những hành vi, biểu hiện tiêu cực, gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời đưa tin kịp thời những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai ngay đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú; xác định rõ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị này. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố nếu để cấp dưới, cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách xảy ra vi phạm; xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng: 5.881.177

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?