PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyên đề 11 thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy.
Ngày đăng 04/04/2022 | 3:50 PM  | View count: 545

Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyên đề 11 thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy.

Ngày 11/3/2022, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 814/KH-UBND về việc thực hiện Chuyên đề số 11 “Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ”.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) của cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan; nâng cao chất lượng công tác kê khai, kiểm soát TSTN để công tác này là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan về công tác kê khai, công khai, kiểm soát TSTN; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, không tham nhũng; coi việc kê khai TSTN không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của bản thân; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát TSTN đảm bảo các nguyên tắc kiểm soát TSTN và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; có sự phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Kế  hoạch yêu cầu các phòng thuộc Thanh tra Thành phố triển khai và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kê khai TSTN hàng năm đúng quy định; triển khai đúng, đủ đối tượng, đảm bảo thời gian triển khai, thực hiện công khai, tiếp nhận, bàn giao bản kê khai và có báo cáo kết quả kê khai TSTN đúng quy định; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát TSTN theo quy định; hoạt động kiểm soát TSTN phải bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng; được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai. Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát TSTN và xử lý hành vi kê khai, giải trình không trung thực phải căn cứ vào bản kê khai, việc giải trình và Kết luận xác minh được thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của Thanh tra Chính phủ và cơ quan Bộ, ngành Trung ương.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung chính sau:

1. Tham mưu giúp UBND Thành phố: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác kê khai, kiểm soát TSTN (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan đến công tác kê khai, kiểm soát kê khai TSTN) và Chuyên đề để nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác kê khai, kiểm soát TSTN theo quy định. Chỉ đạo triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát TSTN của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác kê khai, kiểm soát TSTN; tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai TSTN hằng năm theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai TSTN, thực hiện kiểm soát việc kê khai TSTN theo quy định và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố. Triển khai Kế hoạch xác minh TSTN hàng năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan. Tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát kê khai TSTN của Thành phố, kiến nghị Trung ương bổ sung, hoàn thiện các quy định về kiểm soát TSTN, đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện. Tổ chức kiểm tra thực hiện Chuyên đề tại một số đơn vị. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chuyên đề; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chuyên đề theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề theo định kỳ 6 tháng, năm hoặc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU.

2. Trong nội bộ cơ quan: Quán triệt, triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức của cơ quan về việc kê khai, kiểm soát TSTN theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Triển khai công tác kê khai TSTN hàng năm của cơ quan; công khai bản kê khai TSTN theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Xây dựng, ban hành Kế hoạch xác minh TSTN hàng năm (sau khi trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt nội dung). Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát TSTN theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát TSTN.

Theo đó, Chánh Thanh tra Thành phố giao nhiệm vụ:

- Văn phòng, các phòng Thanh tra, giải quyết KNTC 1, 2, 3, 4, 5, 6, phòng Giám sát, Kiểm tra và xử lý sau thanh tra, phòng Thanh tra PCTN quán triệt, triển khai về việc kê khai, kiểm soát TSTN theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ các văn bản khác có liên quan đến công tác kê khai, kiểm soát kê khai TSTN đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát TSTN theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát TSTN.

- Văn phòng cơ quan tham mưu Chánh Thanh tra triển khai thực hiện việc kê khai TSTN trong cơ quan Thanh tra Thành phố theo quy định.

- Phòng Thanh tra PCTN tham mưu lãnh đạo Thanh tra Thành phố: Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kê khai, kiểm soát TSTN của Thành phố theo quy định; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; tổng hợp, báo cáo kết quả công tác kê khai, kiểm soát TSTN; tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát kê khai TSTN của Thành phố. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chuyên đề, tối thiểu tại 10 đơn vị. Xây dựng, ban hành Kế hoạch xác minh TSTN hàng năm (sau khi trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt nội dung). Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chuyên đề; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chuyên đề theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề theo định kỳ 6 tháng, năm hoặc theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 5.879.191

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?