PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Ngày đăng 07/06/2022 | 8:25 AM  | View count: 460

Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngày 12/4/2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị của Thành phố, do đó, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đôn đốc giải quyết vụ việc khiếu kiện nổi cộm, phức tạp, kéo dài, còn tồn đọng, tiềm ẩn gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để giải quyết triệt để, kịp thời ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ; xem xét trách nhiệm của những nơi để xảy ra “điểm nóng”, chậm giải quyết các vụ việc dân sinh bức xúc, nổi cộm.

Kế hoạch gồm 04 nội dung chính:

-  Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, công dân. Người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị đồng thời rà soát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo thống nhất, công khai, hiệu quả, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, nhà ở, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, thu chi tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường thanh tra công vụ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước. Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp; nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông trong vai trò định hướng dư luận, thông tin chính xác về triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông đô thị, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư giao đất dịch vụ, quản lý chợ, chính sách về đất đai... tạo sự ủng hộ của nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị mình tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng trên địa bàn hoặc thuộc lĩnh vực quản lý. Chủ động phân loại số vụ việc đã giải quyết, số vụ việc đang giải quyết, số vụ việc giải quyết nhưng còn tiếp khiếu, tiếp tố... để có kế hoạch xử lý giải quyết từng vụ việc đúng quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết thành lập Tổ công tác để đôn đốc, kiểm tra.

Giao Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Ban Tiếp công dân Thành phố thành lập tổ công tác để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy, thành lập các đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện, thị xã, sở, ngành; tổ chức thanh tra đột xuất đối với những đơn vị, nhất là những nơi có khiếu kiện đông người, vụ việc khiếu kiện kéo dài nhưng không được giải quyết dứt điểm. Phối hợp Sở Thông tin và truyền thông báo cáo đề xuất UBND Thành phố về việc xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn Thành phố.

Giao Sở Nội vụ chủ trì cùng các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND Thành phố thành lập các đoàn thanh tra công vụ định kỳ và đột xuất để thanh tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện công vụ của các cán bộ, công chức tiếp công dân.

Giao Sở Tư pháp tham mưu cho UBND Thành phố ban hành và thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, trong đó có nội dung tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Thành phố chuyên sâu về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 2
Tổng: 5.881.179

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?