TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017 của quận Nam Từ Liêm
Ngày đăng 06/10/2017 | 8:55 PM  | View count: 719

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

UBND Quận xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch nhằm ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng theo các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thành phố và Trung ương tại Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 08/12/2016, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/02/2017, Chương trình số 02-CTr/BTGQU-UBND ngày 15/2/2017 của UBND Quận và Ban Tuyên giáo Quận Ủy về Chương trình phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2017.

Theo báo cáo của UBND quận, các đơn vị đã quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Về công tác quản lý tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước: UBND quận đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Việc phân bổ dự toán ngân sách cho các phòng, ban, đơn vị và các phường từ khâu lập, quyết toán, thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định về thủ tục và định mức, được thông qua HĐND và thể chế hoá bằng các Quyết định. Về công tác mua sắm tài sản công: UBND quận đã giao phòng Tài chính - kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc mua sắm, sử dụng tài sản công và xây dựng cơ bản đảm bảo đúng định mức quy định. Trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:  UBND Quận ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 30/12/2016, về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2017. Ngày 16/02/2017, UBND quận Nam Từ Liêm tiến hành niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tại Trụ sở tiếp nhận hồ sơ hành chính của Quận, trên cổng thông tin điện tử của UBND quận Nam Từ Liêm và tại trụ sở của UBND các phường thuộc quận. Ngày 30/12/2016 UBND quận ban hành Kế hoạch 309/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính quận Nam Từ Liêm năm 2017 và Kế hoạch 325/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2017, tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện 06 nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cải cách hành chính đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Ngày 25/01/2017, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của UBND Quận, UBND phường, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bên cạnh đó, UBND quận ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/7/2017 về siết chặt thực hiện năm kỷ cương hành chính; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06/02/2017 về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” và kiểm tra công vụ năm 2017; tập huấn và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận, UBND các phường nghiêm túc thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Trên địa bàn toàn Quận trong 9 tháng đầu năm2017 chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến tham nhũng./.

                                                                                                                                                                  Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 5.797.770

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?