TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội
Ngày đăng 06/10/2017 | 8:57 PM  | View count: 605

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Tổng công ty triển khai và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật. C ông tác PCTN được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Theo đó, Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 19/TCTL-PCTN ngày 04/01/2017 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, phổ biến quán triệt đến toàn thể các cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. 9 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty đã tổ chức tập huấn  pháp luật PCTN cho 22 phòng, ban, đơn vị với 420 lượt người tham gia.

Tổng công ty cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai các biên pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động, kê khai tài sản thu nhập, thực hiện quy tắc ứng xử, tổ chức cán bộ theo quy trình, rà soát các quy định về quy trình làm việc và các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp với quy định hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đã góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi những nguyên nhân có thể dấn đến tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Tổng công ty.

Tổng công ty thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, xem xét kết luận, xử lý các vụ việc tham nhũng trong Tổng công ty.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty đã quan tâm thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.797.730

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?