TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thanh tra Thành phố triển khai Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/207 của Thành ủy
Ngày đăng 06/10/2017 | 8:59 PM  | View count: 745

Ngày 08/5/2017, Đảng ủy cơ quan Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 194/KH-ĐU về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung như: Chi ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Thanh tra Thành phố thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, để thực hiện tốt công tác PCTN, THTKCLP; lãnh đạo, chỉ đạo các phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sau: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Đảng ủy cơ quan, chi bộ các phòng trong công tác PCTN, THTKCLP; xác định công tác PCTN, THTKCLP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Kết quả công tác PCTN, THTKCLP là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng và của mỗi cán bộ đảng viên. Quản lý giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý để tránh trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đúng các quy định về thi tuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công tác. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các các cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác của cơ quan, đảm bảo thống nhất với các quy định hiện hành của pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thực hiện đúng quy định việc sử dụng email công vụ, phần mềm quản lý văn bản... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra Nhà nước; kiểm soát có hiệu lực quyền lực, tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Đảng ủy cơ quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường kiểm tra các chi bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thường xuyên rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý vi phạm theo quy định; thanh tra, kiểm tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố; tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phải được xử lý nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tập trung thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp cản trở, không chấp hành các quy định về xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo nhất là đào tạo tại chỗ để nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao; thưc hiện nghiêm 5 điều kỷ luật ngành Thanh tra. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan; công khai minh bạch để phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác phát hiện tham nhũng. Bảo vệ, biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác tố cáo tham nhũng; xử lý nghiêm các trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo để kích động gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN./.

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.797.876

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?