TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sở Giao thông vận tải thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 06/10/2017 | 9:01 PM  | View count: 823

Ngày 20/6/2017, Sở Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch số 425/KH-SGTVT về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 425/KH-SGTVT ngày 20/6/2017 nhằm mục đích nâng cao nhận thực của các cấp ủy đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xác định vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị thuộc sở trong việc khắc phục những hạn chế để tốt chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sở.

Theo đó kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ chính:

- Nâng cao vai trò trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của các ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu: xác định công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và tập trung chỉ đạo; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... Lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên hàng năm.

- Quản lý giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực tiếp tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đảng và tổ chức bộ máy; kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn để phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức cán bộ.

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực : quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quản lý chuyên ngành giao thông vận tải...

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra Nhà nước; kiểm soát có hiệu quả quyền lực, tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; Ủy ban Kiểm tra đảng tăng cường kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập”.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí: bố trí sắp xếp cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục công dân chấp hành đúng pháp luật; tăng cường trang bị cơ sở vật chất làm việc cho đơn vị làm nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 5.797.771

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?