TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thành phố ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020
Ngày đăng 16/10/2017 | 2:09 PM  | View count: 441

Ngày 25/9/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6677/QĐ-UBND ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Quyết định này ban hành nhằm mục tiêu xác định chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính của các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 của Thành phố.

Theo đó, Quyết định nêu rõ chỉ số cải cách hành chính các sở được xác định trên 9 nội dung, 46 chỉ tiêu và 103 tiêu chí thành phần; thang điểm đánh giá là 100, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 31/100.

 
 
 

Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện được xác định trên 9 nội dung, 50 chỉ tiêu và 118 tiêu chí thành phần; thang điểm đánh giá là 100, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 33/100.

Phương pháp đánh giá gồm tự đánh giá và đánh giá qua điều tra xã hội học: Các đơn vị tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC và hướng dẫn của Sở Nội vụ; điểm tự đánh giá của các đơn vị sẽ được UBND Thành phố xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Đánh giá qua điều tra xã hội học theo các tiêu chí điều tra xã hội học quy định; điều tra xã hội học được tiến hành để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau. Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí điều tra xã hội học Chỉ số CCHC.

Tính điểm xác định chỉ số CCHC: Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ % giữa “Tổng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa (100 điểm)”. Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ % giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về chỉ số CCHC; hướng dẫn các sở, UBND cấp huyện triển khai công việc xác định chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của sở, UBND cấp huyện; phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội xác định nhóm đối tượng, quy mô mẫu điều tra xã hội học và xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học./.

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 5.797.725

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?