TIN TỨC - SỰ KIỆN

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018
Ngày đăng 15/12/2017 | 8:13 PM  | View count: 1473

Kể từ ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 số 15/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2017 có hiệu lực; thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gồm 10 Chương, 134 Điều. Trong đó, Luật Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối tượng áp dụng của Luật gồm: Cơ quan nhà nước; Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; Đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật cũng quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, mọi tài sản công đều phải được Nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức trao quyền khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đối tượng khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Theo đó, quyền và nghĩa của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công được quy định trong Luật như sau:

- Quyền quản lý, sử dụng tài sản công: sử dụng tài sản công phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công được giao theo chế độ quy định; được Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật; Quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Nghĩa vụ quản lý, sử dụng tài sản công: Bảo vệ, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; lập, quản lý hồ sơ tài sản công, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản công theo quy định của Luật này và pháp luật về kế toán; báo cáo và công khai tài sản công theo quy định của Luật này; Thực hiện nghĩa vụ tài chính trong sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật; giao lại tài sản công cho Nhà nước khi có quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giám sát của cộng đồng, cán bộ, công chức, viên chức và Ban Thanh tra nhân dân trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Luật quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công gồm: Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công. Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không có nhu cầu sử dụng. Sử dụng xe ô tô và các tài sản công khác do các tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật. Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công. Chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật. Các hành vi bị cấm khác trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật có liên quan./.

                                                                                                                                                              Thùy Dương

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.797.715

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?