TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày đăng 21/08/2019 | 10:26 AM  | View count: 4829

Ngày 13/6/2019, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố có Báo cáo số 265-BC/BCSĐ về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019.

Công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2019 được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện bám sát các chỉ đạo của Trung ương; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”;Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũn; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

6 tháng đầu năm 2019, Thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng; tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong việc đăng ký và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhất là trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước; triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/5/2019 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy công tác phòng ngừa tham nhũng của Thành phố đã có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực; các cấp, các ngành đã tăng cường công khai minh bạch, tập trung thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách...Để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2019, Thành phố sẽ tập trung thực hiện công khai minh bạch các hoạt động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng; tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thủ đô về công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng; biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tham nhũng./.

                                                                                                                                                             Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 5.797.707

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?