TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyên tryền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Ngày đăng 13/03/2020 | 3:24 PM  | View count: 776

Ngày 10/3/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2020

Thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 26/11/2019 Hội nghị lần thứ 21 ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVI), nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2020 nhằm tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng biên và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thu đô và đất nước năm 2020; cổ vũ ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy nội lực, đảy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chủ động và tích cực tham gia tiến trình hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, tuyên truyền trọng tâm gồm 06 nội dung chính gồm:

(1) Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành ủy – HĐND- UBND Thành phố;

(2) Phát triển kinh tế;

(3) Công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường;

(4) Phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế;

(5) Cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(6) Công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Thành phố đề 05 nhiệm vụ, giải pháp trong tâm cần thực hiện gồm:

- Tăng cường tuyên truyền trên Cổng/trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và hệ thống thông tin cơ sở.

- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên và đột xuất trên một số cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

- Cung cấp thông tin tích cực trên mạng xã hội và trên môi trường internet nhằm tạo sự cộng hưởng tốt, sự lan tỏa với thông tin trên báo chí.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông của cơ quan đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ vào Kế hoạch này của Thành phố và chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

- KH số 56/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND Thành phố: tải tại đây.

                                                                                                                                                                 Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.797.745

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?