TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác nội chính năm 2022.
Ngày đăng 04/04/2022 | 3:47 PM  | View count: 538

Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác nội chính năm 2022.

Ngày 09/3/2022, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 768/KH-UBND về việc thực hiện công tác nội chính năm 2022.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, của từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản đảm bảo kịp thời, chất lượng theo đúng quy định; đồng thời kịp thời cập nhật những chỉ đạo mới của cấp trên để bổ sung kế hoạch và tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chính sau:

1. Công tác Nội chính:

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo: phối hợp với Ban Tiếp công dân Thành phố trong việc phục vụ lãnh đạo UBND Thành phố tiếp công dân định kỳ hàng tháng; duy trì, tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Thanh tra Thành phố, tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo cơ quan. Xử lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tập trung giải quyết các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền; thực hiện biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo; tăng cường ứng dụng CNTT, truyền thông vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ đông người, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy trong việc tham mưu phục vụ các cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy; Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 tại các quận, huyện, thị ủy, sở, ban, ngành Thành phố.

Công tác thanh tra: triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra số 5438/KH-TTTP ngày 15/11/2021 của Thanh tra Thành phố (đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5214/QĐ-UBND ngày 10/12/2021). Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai; thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch đô thị… Thanh tra theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra: tập trung rà soát, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

2. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính

Kịp thời tham mưu giúp UBND Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN đảm bảo đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, không trái với các văn bản cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn Thủ đô. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của Thành phố; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và PCTN; xây dựng phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. Nâng cao chất lượng về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó chú trọng tới các kênh thông tin trực tuyến trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về TTHC.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường thực hiện các quy chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng và thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của cơ quan Trung ương và Thành phố. Tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về công tác minh bạch tài sản thu nhập. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra, kiểm tra các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực và xác minh đơn tố cáo tham nhũng theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa hành vi tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản…Phối hợp với Ban Nội chính trong việc cung cấp thông tin, nội dung, phục vụ cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy khi có yêu cầu.

4. Công tác xử lý vụ việc, vụ án

Tăng cường phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố và các cơ quan khác trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng. Theo dõi, đôn đốc tiến độ, báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc, vụ án theo Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy trong việc kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị khi có yêu cầu. Thực hiện báo cáo kết quả việc thực hiện chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phát hiện được qua hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn Thành phố (theo văn bản số 123-CV/TU ngày 18/5/2021, văn bản số 204-CV/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy).

5. Thực hiện các nhiệm vụ tham gia về công tác cán bộ; công tác thẩm định và các nhiệm vụ khác

Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố năm 2022 gắn với việc thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Nghiêm túc thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất. Tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng: 5.879.172

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?